Rozdělení jednotlivých výstavních tříd:

/tato sekce je aktualizována k březen 2014/

 

Třída štěňat - stáří od 4 do 6 měsíců

Třída dorostu - stáří od 6 do 9 měsíců

Třída mladých - stáří od 9 do 18 měsíců

Mezitřída  - stáří od 15 do 24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Třída otevřená - stáří od 15 měsíců, přístupná všem psům a fenám bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Třída pracovní - stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s uznanou zkouškou z výkonu. K přihlášce je nutno doložit potvrzení o vykonané zkoušce (certifikát). Platí pro plemena IPO.

Třída šampionů (na mezinárodních výstavách) - stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (CIB) nebo národního šampiona členských států připojených k FCI (Ch.). Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu.

Třída vítězů (na národních, klubových a speciálních výstavách) - stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (CIB), národního šampiona členských států připojených k FCI (Ch.) a dále titul národního a klubového vítěze a vítěze speciální výstavy. Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu.

Třída veteránů - přístupná psům a fenám, kteří dosáhli věku 8 let. Posuzuje se celková kondice a vyhlašuje se "Nejhezčí veterán".

 

Ve třídě štěňat, dorostu, mladých a veteránů se nezadává CAC.

 

 

Klasifikace posuzovaných psů:

velmi nadějný (pouze třída štěňat a dorostu) "VN"

nadějný (pouze třída štěňat a dorostu) "N"

 

výborný "V"

velmi dobrý "VD"

dobrý "D" (příliš často se nezadává)

dostatečný (zadává se zcela výjimečně)

 

U psů a fen oceněných známkou "výborný" a "velmi dobrý" se stanovuje pořadí většinou u prvních čtyř jedinců. Zbytek psů a fen je bez pořadí.

Pokud Vám rozhodčí zhorší známku v porovnání s jinou výstavou o dva stupně, můžete podat proti takovémuto rozhodnutí protest. Tedy například když na jedné výstavě obdržím ohodnocení výborná a na další známku dobrá.

 

Známky by měli odpovídat následujícím definicím:

Výborná: může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je
předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má
výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti;
musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví.
Velmi dobrá: může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno, nejsou-li morfologické povahy. Tato známka může být zadána pouze psovi, který vykazuje kvalitu.
Dobrá: se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene, ale vykazuje vady, pokud tyto vady nejsou zakrývány.
Dostatečná: musí být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být
zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.
 
Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:
NEPOSOUZEN. Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.

 

Druhy výstav:

Obecně existuje několik druhů výstav:

MVP - mezinárodní výstava psů (na této výstavě se uděluje nejlepšímu psu a feně CACIB)

NVP - národní výstava psů (na tomto druhu výstavy může nejlepší pes a fena získat NV)

KV - klubová výstava (ocenění klubový vítěz mladých, klubový vítěz)

SV - speciální výstava (vítěz speciální výstavy)

Krajská výstava - na tomto druhu výstavy může jedinec ohodnocený známkou výborný 1 získat i ocenění "Vítěz třídy" a jednotlivý vítězové třídy poté nastupují do klání o titul "Krajský vítěz" pes a fena

Oblastní výstava - zde se uděluje titul "Oblastní vítěz".

 

Co znamenají jednotlivé výstavní tituly:

(pracovní tituly ve stejné sekci dobrman)

Udílení těchto titulů není nárokové! Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů a pouze pokud odpovídá kvalita kandidáta. Tituly CAJC a CAC se udělují jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

CAJC /Candidate at Junior Champion/ - čekatelství českého junior šampiona se zadává jednotlivě psům a fenám oceným pouze ve třídě mladých známkou výborný 1 na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

BOJ /Best of Junior/ - nejlepší mladý jedinec daného plemene, zadává se z konkurence nejlepšího mladého psa a feny oceněných V1, CAJC. V závěrečných soutěžích mohou tito BOJ jedinci bojovat o titul Junior BIG /Best in Group/ - nejkrásnějšího mladého jedince výstavy ze všech plemen.

CAC /Candidate at Champion/ - toto čekatelství šampionátu krásy se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR a SR. Aby mohl pes či fena CAC získat, musí být oceněn známkou výborný 1. Může jej získat i jedinec, kteří již titul Český či Slovenský šampion mají.

r. CAC - rezervé CAC, zadává se psům a fenám oceným v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů známkou výborný 2 a za předpokladu, že byl titul CAC udělen.

CACIB - toto čekatelství mezinárodního šampionátu krásy získává (pouze na mezinárodní výstavě) nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1

r. CACIB - rezervé CACIB, toto ocenění získává nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo pes a fena oceněni známkou V2 za předpokladu, že titul CACIB získá jedinec z jejich třídy. Nastupuje společně se všemi ostatními jedinci, kteří se ucházeli o CACIB. To znamená, že titul CACIB například obdrží pes z mezitřídy, o rezervního tedy nastupuje opět pes z otevřené, pracovní a šampionů oceněný V1, CAC a k nim ještě pes z mezitřídy V2, r. CAC. 

Pokud titul CACIB získá pes či fena, kteří již mají uznaný titul interšampión, lze na ČMKU zažádat, aby udělený r. CACIB přešel na CACIB.

NV /National Winner/ - národní vítěz, tento titul se uděluje podle názvu jen na výstavách národních, získává ho nejhezčí pes a fena z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, kteří jsou oceněni známkou V1.

BOV /Best of Veteran/ - nejlepší veterán se zadává nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě veteránů.

BOB /Best of Breed/ - nejlepší z plemene, o tento titul soutěží na mezinárodních výstavách nejlepší mladý BOJ, nejlepší pes CACIB, nejlepší fena CACIB a nejlepší veterán BOV. Na národní výstavě potom nejlepší mladý BOJ, národní vítěz pes, národní vítěz fena a nejlepší veterán BOV. Na klubovce klubový vítěz mladých, kluboví vítězové psi a feny, nejlepší veterán. Pokud se jedná o speciálku, je to zase vítěz speciální výstavy mladých, vítěz pes a fena speciální výstavy a nejlepší veterán.

BOS /Best of Sex/ - nejlepší z opačného pohlaví - oproti jedinci, který byl ohodnocen BOB, je to nový výstavní titul od ledna 2013, který se uděluje v sousedních zemích, k nám by měl dorazit během následujících dvou let.

V odpoledních soutěžích se na MVP a NVP ještě udělují následující prestižní tituly:

BIG /Best in Group/ = BOG /Best of Group/ - nejlepší pes podle jednotlivých FCI skupin (I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X). BŠO spadá do skupiny ovčáckých, pasteveckých a honáckých plemen, tedy do I. skupiny  (více o jednotlivých skupinách v  této sekci). Zde proti sobě stojí psi a feny všech plemen s oceněním BOB. Na tuto odpolední soutěž se být nemusí. Většinou probíhá až tak kolem čtvrté, páté hodiny po skončení junior handling, nejlepším páru, nejlepší chovce, nejlepším mladém. Být se psem na výstavě od osmi do pěti odpoledne není žádná sranda. Pořadatelé si proto účast snaží zajistit vydáváním pohárů BOB právě až po jejím skončení. 

BIS /Best in Show/ - nejlepší pes celé výstavy. Do této soutěže nastupují v samém závěru výstavy vítězové jednotlivých skupin, tedy držitelé ocenění BIG.

 Jak získat jednotlivé šampionáty v různých zemích?

 

Interšampion - mezinárodní šampion krásy C.I.B. /Champion International de Beauté (dříve ICh.)

Plemeno, které se nepodrobuje zkouškám z výkonu, musí obdržet 4x CACIB v časovém rozpětí jednoho roku jednoho dne. Přičemž tato čtyři čekatelství musí být ze třech různých zemí a od čtyř různých rozhodčí bez ohledu na počet konkurentů.

BŠO byl ještě donedávna (do července 2011) plně neuznaným plemenem. Tzn., že tento titul nemohl oficiálně získat. Teď, když už je i bělouš plně uznaným plemenem podle FCI, mohl začít i Bernášek bojovat o mezinárodního šampiona krásy. Začali jsme 8. října 2011 českým CACIBem a pokračovali pak o měsíc později v Polsku, další rok v Chorvatsku, Slovensku a Rakousku. Poslední CACIB jsme vybojovali, stejně jako ten první u nás v České republice, a to v únoru 2013. Bernie se tak stal v ČR historicky prvním bílým švýcarským ovčákem, který získal tento prestižní výstavní titul.


 

Pro udělení titulů v jednotlivých zemích jsou předepsané podmínky, které jsou někde stejné, jinde se se mohou v počtu čekatelství či druzích výstav lišit. Následující řády jsou pro plemena, která nejsou podřízená zkoušce (týkají se tedy našich bílých švýcarských ovčáků) a jsou následující:

 

1) Česká republika

Český Junior šampion "JCh" - udělení titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Tohoto titulu můžete tedy dosáhnout buď ve třídě mladých ziskem 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC do již zmíněného věku 24 měsíců z kterékoli třídy. Tento CAC již posléze nemůžete užít pro přiznání titulu Český šampion. Tato tři čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. Zisk titulu Český Junior šampion neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů. Tento řád nabyl platnosti 1.1.2002.

Český šampion "Ch" - pro udělení tohoto titulu musíte získat 4x CAC minimálně ve dvou výstavních sezónách (kalendářní rok) a minimálně od dvou různých rozhodčích. Ze čtyř čekatelství musí být minimálně dvě z mezinárodní výstavy a ostatní na výstavách národních, klubových a speciálních. Tento řád nabyl znovu platnosti 1.4.2011. Od 1.1.2011 platila na tři měsíce varianta s pěti CACy. Změna v řádu se ale hlavně týkala pracovních plemen. Více se o tom dozvíte v sekci dobrmana.

Český Grand šampion "GCh" - o tento titul se může ucházet pouze pes či fena, kteří jsou držiteli titulu Český šampion a ve třídě šampionů/vítězů z MVP, NVP, KV a SV získají 3x CAC od dvou různých rozhodčí, minimálně 1x výstavy mezinárodní. Časově není zisk titulu nijak omezen. Můžete jej tedy získat třeba během jednoho měsíce.

Český Veterán šampion - je podmíněn ziskem 3x výborná 1 ve třídě veteránů, nejméně od dvou rozhodčích a minimálně z jedné mezinárodní výstavy.

Šampion ČMKU - tento titul, platný od 1.7.2011, opravňuje pro vstup do třídy vítězů i šampionů. Udělení titulu je podmíněno získáním 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ze dvou mezinárodních výstav. CAC ČMKU na MVP = CACIB, CAC ČMKU na NVP = národní vítěz. (U plemen, která nemohou na MVP získat CACIB bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB).

 

2) Slovenská republika

Slovenský šampion štěňat - udělení tohoto nového titulu od roku 2015 je podmíněno trojím získáním velmi nadějný 1 (VN1) ve třídě dorostu (6-9 měsíců), minimálně od dvou různých rozhodčí na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku. Přičemž alespoň jeden potřebný VN1 musí být udělen na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB. Pokud jeden VN1 chybí, může být nahrazen jedním CAJCem do 12 měsíců věku psa, ale tento CAJC se posléze již nemůže započítat na slovenského šampiona krásy mladých.

Slovenský Junior šampion - udělení titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců od dvou různých rozhodčí. Tohoto titulu můžete tedy dosáhnout buď ve třídě mladých ziskem 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC do již zmíněného věku 24 měsíců z kterékoli třídy. Minimálně jeden CAJC  musí být z mezinárodní výstavy.

Slovenský šampion - pro udělení tohoto titulu musíte získat 4x CAC na výstavách pořádaných pod záštitou SKJ (Slovenská kynologická jednota) minimálně ve dvou výstavních sezónách. Zde nepřechází rezervní CAC na CAC, ale jeden CAC můžeme nahradit třemi rezervními CACy, které ale musí být ze stejného druhu výstavy. Tzn. např. 3x rez. CAC z MVP = 1x CAC z MVP. Čekatelství musí být minimálně od dvou různých rozhodčí, nejméně jeden CAC získaný na mezinárodní výstavě.

Slovenský Grand šampion - pes nebo fena musí mít přiznaný titul Slovenský šampion a získat 3x CAC ve třídě šampionů / vítězů na výstavě pořádané pod záštitou SKJ. Opět nejméně od dvou různých rozhodčí, jednou minimálně z MVP.

Slovenský Veterán šampion - zisk tohoto titulu je podmíněn třemi výbornými 1 ve třídě veteránů na výstavách pořádaných SKJ. Alespoň 1x musí V1 pocházet z MVP.

 

3) Polsko

Polský Junior šampion - udělení titulu je podmíněno trojím ziskem vítěze mladých od třech různých rozhodčích a alespoň jeden vítěz mladých musí být zadán na výstavě mezinárodní nebo klubové (zde nelze jeden CAJC nahradit jedním CACem z mezitřídy, jako je tomu v jiných státech). 

Polský šampion - pro titul je třeba získat 3x CWC (od 1.1.2012 do roku 2017 byly třeba čtyři CWC) od dvou různých rozhodčích. Nejméně 1x CWC musí být z výstavy mezinárodní nebo klubové a mezi prvním a posledním CWC musí uplynout alespoň 6 měsíců a 1 den.

 

4) Rakousko

Rakouský Junior šampion - 3x CAJC nebo 2x CAJC + 1x CACA ve věku 9-24 měsíců. Čekatelství je nutno získat nejméně od dvou různých rozhodčích na výstavách se zadáváním titulu CACA.

Rakouský šampion - podmínkou zisku titulu je 4x CACA nejméně od třech různých rozhodčích, nejméně 2x CACA z výstavy mezinárodní a mezi prvním a poslední CACA musí uplynout alespoň jeden rok a den.

!!! Pokud máte se psem splněného rakouského šampiona, nemůžete se již na území Rakouska přihlásit do třídy otevřené. Můžete pouze do šampionů!!!

 

5) Německo

Německý šampion mladých VDH - zisk třech CAJC VDH do 18 měsíců nejméně od dvou různých rozhodčí, jeden CAJC z mezinárodní či klubové výstavy

Německý šampion VDH - podmínkou k šampionátu je zisk 5x CAC VDH nejméně od třech různých rozhodčích. Tři z pěti CAC musí být z výstavy mezinárodní nebo národní a mezi prvním a posledním musí uplynou alespoň jeden rok. Čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europassieger platí za dvě.

 

6) Slovinsko

Slovinský Junior šampion -  opět platí zisk 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců), nejméně jeden CAJC musí být z výstavy mezinárodní a od třech různých rozhodčích.

Slovinský šampion - tento titul je za 4x CAC od 4 různých rozhodčích. Mezi prvním a posledním musí uplynout 366 dní. Nejméně dvě čekatelství CAC musí pocházet z mezinárodních výstav.

Slovinský Grand šampion - titul získáte za

 

7) Chorvatsko

Chorvatský Junior šampion - 3x CAJC ve třídě mladých

Chorvatský šampion - 4x CAC, není omezeno časově

 

8) Itálie

Italský Junior šampion - 

Italský šampion - tady je šampionát tvrdý oříšek, neboť CAC se v této zemi zadává téměř jako náš CACIB (z mezitřídy a ze třídy otevřené jedinci se známkou V1) - tzn., že CAC - čekatelství šampiona - získá na každé výstavě pouze jeden pes a jedna fena a musíte jich mít šest (alespoň 2x z MVP a 2x z klubové či speciální výstavy). CAC se nezadává ve třídě šampionů. 

 

9) Maďarsko

Maďarský Junior šampion - 3x CAJC ve třídě mladých do věku 18 měsíců, minimálně jeden CAJC z mezinárodní výstavy či z klubové, nedá se nahradit jedním CAC z mezitřídy jako třeba u nás; minimálně od dvou různých rozhodčí.

Maďarský šampion - buď musíte získat 4x CAC (dva tituly z mezinárodní či klubové výstavy, minimálně od třech různých rozhodčí, mezi prvním a posledním musí být alespoň rok a den) nebo 2x CACIB (na některých výstavách, kde toto umožní). Počítá se mezitřída a třída otevřená. Třídu šampionů Vám můžou, ale nemusí uznat, takže jistější je nahlásit se do třídy otevřené. Ta je ale především určena pro maďarské šampiony.

Maďarský Grand šampion - tady jsou podmínky opět přísnější než u nás; k dosažení tohoto titulu musíte získat 3x CAC ze třídy šampionů z kterékoli výstavy bez časového omezení + minimálně 1x titul BOB - vítěz plemene

Maďarský super šampion "Show šampion" - 6x CAC z jakékoliv třídy od minimálně 3 rozhodčích, minimálně 3 čekatelství musí být získány z MVP nebo KV, mezi prvním a posledním CACem musí být alespoň rok a den.

Maďarský veterán šampion - 3x CAC ze třídy veteránů, minimálně od dvou různých rozhodčích, jeden CAC musí být z mezinárodní či klubové výstavy.

 

10) Francie

Francouzský Junior šampion -

Francouzský šampion -

 

11) Srbsko

Srbský Junior šampion - 

Srbský šampion - zde máte na výběr a to buď 1x CAC ve třídě šampionů na kterékoli výstavě nebo v jiných třídách 2x CAC

 

12) Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Norsko, Rusko, Švédsko a Ukrajina

V těchto dvanácti státech má ČMKU uzavřené reciproční dohody o zjednodušených podmínkách pro přiznání junior šampionátů krásy a šampionátů krásy. Jedinou podmínkou je, že máte se svým psem splněného svého národního junior šampiona či národního šampiona krásy.

Junior šampion - 1x CAJC ze třídy mladých při splnění výše uvedené podmínky

Šampion - 1x CAC z kterékoli třídy (mezitřída, otevřená, šampionů/vítězů), pokud má pes šampiona z některé země smluvních partnerů viz. nadpis. Zde neplatí nahrazení CAC rezervním CACem. Na výstavě nesmí posuzovat rozhodčí ze země, ze které pes/fena pochází!

 

13) Rumunsko

Rumunský Junior šampion - 3x CAJC ze třídy mladých, od dvou různých rozhodčí, alespoň jeden CAJC z mezinárodní výstavy

Rumunský šampion - zde musíte získat 4x CAC nejméně od dvou různých rozhodčích, minimálně ze dvou mezinárodních výstav, mezi prvním a posledním CACem musí uplynout rok a den

 

14) Republika San Marino

Junior šampion - 3x 

San Marinský šampion krásy - 2x CAC ze třídy otevřené bez jakýchkoliv dalších podmínek 

 

15) Nizozemské království - Holandsko

Holandský šampion krásy - 4x CAC nejméně od dvou různých rozhodčích, čekatelství získané na MVP v Amsterodamu nebo na klubové výstavě platí coby 2 čekatelství na ostatních výstavách. O CAC soutěží psi s hodnocením V1 ze třídy mladých, otevřené a šampionů/vítězů. Minimální věk pro získání posledního čekatelství CAC je 27 měsíců. Další zajímavostí této země je jiné pořadí vystavovaných psů. Začíná se mladými jedinci a dále pak nastupují šampioni, po nich třída otevřená, mezitřída a pracovní. Přičemž takovéto pořadí může mít pro mnoho lidí svoji logiku - rozhodčí si podle šampionů nasadí laťku pro posuzování v dalších třídách.

 

16) Monacké knížectví

Monacký šampion krásy - 2x CAC za dobu delší než je jeden rok. O jednotlivá čekatelství se usiluje ve třídách otevřené a pracovní.

 

17) Lucemburské velkovévodství

Lucemburský junior šampion - 1x JCAC L z jakékoliv výstavy v Lucembursku ve věku 9-18 měsíců

Lucemburský šampion krásy - 2x CAC L z národní, mezinárodní či klubové výstavy z mezitřídy, nebo třídy otevřené. Nebo 1x CAC ve třídě šampionů/vítězů.

 

18) Bulharsko

Bulharský junior šampion - 2x CAJC ve věku 9-18 měsíců

Bulharský šampion krásy - 2x CAC ze třídy šampionů nebo 3x CAC z mezitřídy či ze třídy otevřené

Bulharský grand šampion krásy - 2x CACIB


 

Na výstavách ještě probíhají další soutěže:

Mladý vystavovatel /Junior Handling/ - soutěž probíhá se psem zapsaným v některé z plemenných knih FCI. Tento pes nemusí být ten den na výstavě posouzen. Většinou se soutěží ve dvou skupinách: I. 9-13 let; II. 13-17 let. Z každé skupiny určí rozhodčí v předkole vítěze, kteří se budou ucházet v odpoledním finále o pořadí prvních tří nejlepších mladých vystavovatelů z každé skupiny. Rozhodčí posuzují správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a psem. Nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt.

Nejhezčí pár psů - vystavovatel může do této soutěže přihlásit svého psa a fenu stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci mohou pocházet z různých chovatelských stanic, ale oba musí být v majetku vystavovatele.

Nejlepší chovatelská skupina - přihlášené skupiny musí být minimálně 3 členné, stejného plemene, ze stejné chovatelské stanice a musí pocházet nejméně ze dvou různých matek nebo ze dvou různých otců. Posuzuje se celková podobnost jedinců.

 

TOPlist
TOPlist